Stichting "ROTONDE"
 


  Stichting "ROTONDE"  
     
     
     
 
Privacy statement.

1. Introductie
Stichting "ROTONDE" (hierna te noemen "SR") te Hoogkarspel is de beheerder van de website www.rotondehks.nl.
In dit overzicht wordt aangegeven hoe SR persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt.
De verantwoordelijke partij voor de verwerking is SR.
SR zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar abonnees en bezoekers van haar website.
SR houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. Welke gegevens worden verzameld?
Persoonsgegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van SR worden door ons niet verzameld;
De provider (waar deze website is 'gehost') verzameld wel gegevens en geeft ons de mogelijkheid om daar een overzicht van in te zien (statistieken bezoek).

Persoonsgegevens worden door SR verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden.
Deze gegevens staan SR ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van SR, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt.
Deze gegevens betreffen veelal uw contactgegevens (zoals NAW-gegevens en e-mailadres).
3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
SR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
het uitoefenen van de doelstellingen van SR, inclusief maar niet beperkt tot;
om contact met u te kunnen opnemen;
om u informatie te sturen;
het bijhouden van een administratie;
het berekenen, vastleggen en innen van gelden;
het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, alleen indien wettelijk verplicht.
4a. Commercieel gebruik
SR zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.
4b. Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn;
SR kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen of het toesturen van informatie stop zetten.
4c. Bewaren van persoonsgegevens
SR bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist;
SR kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website of delen ervan ontzeggen of het toesturen van informatie stop zetten.
5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
SR neemt ten alle tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
6. Verwijzingen naar andere websites
De website van SR kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van derden bevatten;
SR is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die derden. SR raadt u aan om het privacybeleid van die derden te raadplegen.
7. Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens;
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken;
U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het bestuur van SR. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord;
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.
8. Wijzigingen van het privacy statement
Het bestuur van SR behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Controleer daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.
9. Wilt u contact opnemen of wilt u meer informatie?
Voor informatie, vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot het bestuur van SR.
Stuur ons dan een e-mail 

Algemene informatie over het abonnement
Een abonnement bestaat uit een papieren of een elektronische versie.
U kunt uiteraard ook in de loop van het jaar een abonnement nemen.
Een abonnement loopt van 01-01 tot en met 31-12 en wordt zonder tegenbericht automatisch met 1 jaar verlengd.
Opzegging van het abonnement dient u minimaal een maand voor het einde van het abonnementsjaar te doen.
Anders gaan wij ervan uit dat u het abonnement met een jaar verlengt.
Het abonnementsgeld is € per jaar.
U ontvangt daarvoor gemiddeld 46 keer per jaar het dorpsblad bij u in de brievenbus of u leest het via onze website.
Om uw en onze kosten laag te houden verzoeken wij u om het abonnementsgeld zelf over te maken onder vermelding van uw postcode en huisnummer. We brengen u tijdig op de hoogte door het verzoek te doen in het dorpsblad.

Wij verzoeken u om vóór 31 december het abonnementsgeld te betalen
Indien uw abonnementsgeld niet voor 1 januari van het nieuwe kalenderjaar is ontvangen sturen wij u na 1 januari een factuur, verhoogd met € 2,50 administratiekosten.
Wat als u in de loop van het jaar een abonnement neemt?
Een abonnement begint zodra wij het abonnementsgeld hebben ontvangen.
Zodra wij het abonnementsgeld hebben ontvangen, ontvangt u in de eerstkomende week het dorpsblad.
Of als u het dorpsblad leest via de website ontvangt u van ons de gegevens om in te loggen op onze website.

We zijn nu in maand
Om uw en onze kosten laag te houden verzoeken wij u om het abonnementsgeld binnen 8 werkdagen zelf over te maken onder vermelding van uw postcode en huisnummer.
Gratis exemplaar
Wilt u iemand een gratis papieren exemplaar ter kennismaking laten ontvangen?
Of bent u op zoek naar een origineel en praktisch cadeau? Geef dan een abonnement cadeau!
Een leuk en orgineel idee voor een verjaardag, Sint Nicolaas, Kerst of ander moment.
Neem dan contact op met de redactie via de e-mail. Klik op het plaatje  om een e-mail te sturen.
Kent u een nieuwe dorpsbewoner?
Verwelkom deze persoon met een gratis papieren exemplaar van de ROTONDE!
Een berichtje naar ons via de e-mail  en wij regelen de bezorging.
U wordt vriendelijk verzocht hierbij te vermelden op welk adres dit papieren exemplaar bezorgd dient te worden.
Bezorging
dat wij het abonnentsgeld hebben ontvangen informeren wij in het weekend de bezorgdienst.
U ontvangt dus in de volgende week het dorpsblad via de bezorgdienst.
Dorpsblad lezen via internet
Als abonnee kunt u een papieren versie ontvangen of u kunt het dorpsblad via internet lezen vanaf onze website.
De versie op de website is hetzelfde als de papieren versie.

Als u al een abonnement heeft op de papieren versie en u wilt gebruik maken van de versie op de website, dan is ons verzoek of u een e-mail wilt sturen. Klik op het plaatje  om een e-mail te sturen.
 Vermeld in de e-mail uw postcode en huisnummer. U krijgt dan de benodigde gegevens van ons.
 De elektronische versie is beschikbaar vanaf donderdagmorgen 02:00 uur en kan eenvoudig via computer, tablet of smartphone gelezen worden vanaf onze website.
 Aandachtspunt: Als u het dorpsblad vanaf onze website leest of gaat lezen dan ontvangt geen papieren versie (meer).
Abonnement aanvragen
Het abonnement bestaat uit een papieren of een elektronische versie.
U kunt het abonnement aanvragen door onderstaand formulier in te vullen en naar ons te sturen.

Onderstaand formulier maakt gebruik van Javascript.
  Aanvraagformulier voor een abonnement.
Velden met een*zijn nodig voor het abonnement.
Initialen of voornaam*
tussenvoegsel 
Achternaam*
   
Adres inclusief huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Uw e-mail adres*
  
 *U wordt verzocht hieronder aan te geven of u alleen het papieren dorpsblad wilt ontvangen of dat u alleen vanaf onze website het dorpsblad wilt lezen.
Geeft u geen voorkeur aan dan ontvangt u de papieren versie.
Ik wil alleen de papieren versie ontvangen. Wilt u ALLEEN de papieren versie van het dorpsblad ontvangen?
Klik dan links op het vierkantje, er komt een vinkje in te staan.
(Nog een keer klikken verwijdert het vinkje.)
Ik wil alleen vanaf de website lezen. Wilt u ALLEEN vanaf onze website het dorpsblad lezen?
Klik dan links op het vierkantje, er komt een vinkje in te staan.
   
  Als u op de knop verzenden klikt worden bovenstaande gegevens verzonden naar Stichting "ROTONDE".
Dit kan enkele ogenblikken duren.
Er wordt niet om een bevestiging gevraagd.
● U krijgt na het verzenden een pop-up scherm als het verzenden is gelukt.
● U krijgt op het vermelde e-mail adres een bevestiging, informatie over betalen van het abonnement en detailinformatie over uw abonnement.

Lukt het versturen niet, stuur ons dan een e-mail. Klik op het plaatje 
    

 
  © Stichting ROTONDE